RENDEZVÉNYEK

ENERGIA


KIADVÁNYOK


SZOLGÁLTATÁSAINK
MFKB PROJECT
PEST MEGYE
A KAMARA
SZABÁLYZATAINK
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

SZÁLLÁS AJÁNLÓ
ÉTTEREM AJÁNLÓ

E- Hírlevél

HÍRARCHÍVUM


Elhangzott előadások


PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Felíratkozás hirlevélre


Álláskereső járadék váltja fel a munkanélküli segélyt

2005. november 1-jétől álláskeresési támogatás váltotta fel a munkanélküli járadékot, a nyugdíj előtti munkanélküli segély pedig beépült az álláskeresési segélybe. Az új ellátási forma az első három hónapban az előzőnél jóval magasabb juttatást garantál. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2003-ban bevezetett álláskeresést ösztönző juttatás. 2006. januárjától pedig már a munka nélkül maradt vállalkozók is jogosultak járadékra.

1991-ben kerültek bevezetésre a munkanélküli ellátások, azóta azonban a megállapítás és folyósítás feltételei folyamatosan szigorúbbak lettek, megszűnt a pályakezdők munkanélküli segélye, az előnyugdíj, ez utóbbi helyett nyugdíj előtti munkanélküli segélyt lehet igényelni. 2003-ban vezették be az álláskeresést ösztönző juttatást, 2006-tól pedig már a vállalkozók is jogosultak munkanélküli ellátásra, vállalkozói járadékra.
A munkanélküli ellátórendszer 2005. november 1-jétől hatályos átfogó módosításának elsődleges célja a munkára ösztönzés erősítése volt. A munkanélküli ellátó rendszer helyébe az álláskeresők támogatási rendszere, a munkanélküli járadék helyébe pedig az álláskeresési támogatás lépett. Az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély a támogatás új rendszerének az elemei. Ezzel párhuzamosan megszűnt a nyugdíj előtti munkanélküli segély, és az álláskeresést ösztönző juttatás.
Azonban ez utóbbinak a jól bevált elemeit megtartotta a törvény, hozzá igazította az álláskeresők járadékának a rendszeréhez és beépítette az álláskeresési segélybe.
Változás, hogy az intenzív álláskeresés az új támogatási rendszerben már a támogatás folyósításának kezdetétől alapfeltétel. A nyugdíj előtti munkanélküli segély beépült az álláskeresési segély rendszerébe, a munkanélküli fogalmát helyett pedig megjelent az álláskereső fogalma.

Álláskeresési járadék
Az eddigi munkanélküli ellátó rendszer átalakult az álláskeresők támogatási rendszerévé. Ugyanis a munka nélkül maradt ún. álláskeresők támogatásként álláskeresési járadékot igényelhetnek. Ez a járadékrendszer ösztönöz az állások felkutatására és a munkahelyek, munkaalkalmak elfogadására. Ezt elsősorban úgy akarja megvalósítani a szabályozás, hogy az ellátás összege az idő múlásával fokozatosan csökken.

Álláskeresési járadék azt a személyt illeti meg, aki
· álláskereső,
· az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik,
· rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és
· munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és
· számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Ahhoz, hogy az álláskereső részére egy napnyi járadékot folyósítsanaka 5 nap munkaviszonyban töltött idő szükséges, így az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb ideje 73 nap, a leghosszabb ideje pedig 270 nap.

A munkanélküliség első hónapjaiban jóval nagyobb az esély az újbóli elhelyezkedésre, mint a tartós munkanélküliség esetén. Ezt figyelembe véve a törvény az álláskeresési járadék folyósítási idejét két szakaszra bontja:
· Az első szakaszban, amelynek időtartama a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap, az álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60 százaléka, fix összegű alsó és felső határ mellett. A járadék alsó határa a kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka, a felső határ a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka.
· A második szakasz a hátralévő jogosultsági napokkal egyezik meg, azaz maximum 179 nap. Az álláskeresési járadék ebben a szakaszban egységesen a kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.
Amennyiben a korábbi átlagkereset a járadék alsó határánál alacsonyabb, a járadék összege mindkét szakaszban megegyezik az átlagkeresettel.

A járadék folyósításának kezdő napja megegyezik a munkaügyi központnál való jelentkezés napjával. Amennyiben azonban a munkaviszonyt az álláskeresővé válást megelőző 90 napon belül a munkavállaló rendes felmondással, vagy a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, álláskeresési járadék csak a munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével folyósítható.
Az álláskeresési járadékban részesülő személy nem folytathat kereső tevékenységet a járadékfolyósítási időszakban, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés kivételével.
Az elhelyezkedést ösztönzi az a rendelkezés, amely szerint, ha a munkanélküli az álláskeresési járadék folyósításának ideje alatt teljes, vagy legalább napi négy órás határozatlan idejű munkaviszonyt létesít, és munkaviszonya folyamatosan fennáll, kérelmére a járadékfolyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás felét egy összegben ki kell fizetni. Ilyenkor a folyósítási időből még hátralévő időszakot úgy kell tekinteni, mintha az álláskereső álláskeresési járadékban részesült volna.

Álláskeresési segély
Az álláskeresést ösztönző juttatás és a nyugdíj előtti munkanélküli segély helyébe 2005. november 1-jétől az álláskeresési segély lépett. Erre a juttatásra jogosultak:
· Azok az álláskeresők, akik 180 nap álláskeresési járadékra szereztek jogosultságot, és a járadék folyósítási idejét kimerítették, de még nem találtak munkát. A segély folyósítási ideje 90 nap, ha azonban az álláskereső elmúlt 50 éves, akkor 180 nap.
· Álláskeresési segélyt azoknak is meg lehet állapítani, akik az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül rendelkeztek ugyan a korábbi szabályozás szerinti 200 nap munkaviszonnyal, de a feltételek megváltozása miatt nem szereztek jogosultságot álláskeresési járadékra. (Az új szabályozás szerint ugyanis legalább 365 nap munkaviszony szükséges a járadékra jogosultsághoz.) Ebbe a csoportba azok az álláskeresők tartoznak, akik a járadékjogosultsági feltételek mellett már 200 munkaviszonyban töltött nap után 40 nap munkanélküli járadékot kaphatnának, de a jogosultsági idő emelése miatt nem kerülnek be az álláskeresési járadékrendszerbe. Ők is 90 napig jogosultak a segélyre.
· A korábbi szabályozás szerint nyugdíj előtti munkanélküli segélyre jogosultak is igényelhetik az álláskeresési segélyt. Ők az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig hátralévő időszakra kaphatják a segélyt.

A segélyezési rendszer természetesen kevésbé ösztönöz munkára, de ellenösztönző hatását minimálisra kívánták szorítani a jogalkotók. Ezért a munkavállalás nem jelenti automatikusan a segély azonnali elvesztését. Az álláskeresési segély folyósítása alatt is megengedett az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, de eltérően a járadékfolyósítás alatt végzett alkalmi munkavállalástól, az ebből származó kereset a segély folyósítását nem befolyásolja.

Vállalkozói járadék
Az egyéni vagy társas vállalkozók korábban nem voltak jogosultak munkanélküli ellátásra, ha munkanélkülivé váltak. A 2005. évi adómódosítások értelmében azonban ún. vállalkozói járadék illeti meg azt a munkanélkülit, aki
· a megelőző négy évben legalább 365 napig egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként tevékenykedett, és
· a tevékenysége folytatása alatt az ún. vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.
A vállalkozói járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap. Öt nap járulékfizetési idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. A járadék összege az alapjául szolgáló jövedelem 65 %-a, de nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 90 %-ánál, ugyanakkor nem haladhatja meg annak kétszeresét sem.

2005. januárjától a vállalkozókat is terheli járulékfizetési kötelezettség a fenti munkanélküli-ellátás fedezetére. Minden egyéni vagy társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme után 4 %-os mértékű vállalkozói járulékot fizet. (A munkavállalók után a foglalkoztatók 3 % munkaadói járulékot, a foglalkoztatottak pedig 1 % munkavállalói járulékot kötelesek fizetni.) Mentesül a vállalkozói járulék fizetése alól az a vállalkozó, aki egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A vállalkozói járulékot éves szinten a minimálbér után akkor is meg kell fizetni, ha a társas vállalkozónak nem fizettek jövedelmet és az adott év folyamán a megfizetett járulék nem éri el a minimálbér alapulvételével számított járulék összegét.

Tekintve, hogy a járadék folyósításának a 365. napi járulékfizetés az előfeltétele, a vállalkozói járadék leghamarabb 2006. január 1.-től igényelhető.

Bejelentési, visszatérítési kötelezettség
A munkanélküli ellátásban részesülő személy a keresőtevékenység folytatását legkésőbb a munkakezdést megelőző napon, a keresőtevékenység megszűnését a megszűnést követő napon köteles a munkaügyi központnak bejelenteni. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő alkalmi foglalkoztatást nem kell előre bejelenteni, de az AM könyvet a munkanélküli-ellátás számfejtése előtt a munkaügyi központ kirendeltsége által megjelölt időpontban be kell mutatni.(Alkalmi foglalkoztatásnak minősül , ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta, legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy hónapon belül legfeljebb 15 napig, illetve egy éven belül legfeljebb 90 napig munkaviszonyt létesít.)

A jogalap nélkül felvett ellátást, ha arra az érintettet a felvételtől számított 180 napon belül írásban kötelezték, vissza kell fizetni. A 180 nap elteltét követően jogalap nélkül felvett ellátást akkor lehet visszakövetelni, ha a kifizetést az ellátásra jogosult vétkes magatartása idézte elő. Az, aki a munkanélküli halálát követően a munkanélküli ellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni. Ha a munkanélküli-ellátásban részesülő személy mezőgazdasági őstermelőként folytat keresőtevékenységet, köteles az adóévben felvett munkanélküli-ellátást visszafizetni. A munkaügyi központ igazgatója különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a jogalap nélkül felvett munkanélküli-ellátás visszakövetelésétől. Ezt a jogát az eljárás bármely szakaszában gyakorolhatja. A munkanélküli ellátás, valamint a vállalkozói járadék visszakövetelése esetén késedelmi pótlék nem számítható fel.
Ha a bíróság jogerősen megállapította, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a munkaadó köteles a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig az érintett részére kifizetett munkanélküli-járadék és annak járulékai összegét a Munkaerőpiaci Alap szolidaritási alaprészébe befizetni. A bíróság a munkaügyi központnak megküldi a jogerős határozatot, amely ennek alapján határoz.
A munkaadó és egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül kifizetett ellátást, ha az ellátás jogalap nélküli kifizetése a mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásnak következménye, és az ellátást az érintettől már nem lehet visszakövetelni. Ha a munkaadót vagy egyéb szervet és az ellátásra jogosultat egyaránt felelősség terheli, a jogalap nélkül felvett ellátást a közrehatásuk arányában kötelesek visszafizetni, illetve megtéríteni. Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, a felelősöket egyenlő arányban kötelezik megtérítésre, illetőleg visszafizetésre.

Nyomtatható verzióRSS
TAGJAINK OLDALAIFODRÁSZ SZEKCIÓGrafikai Stúdió - Logó TervezésSZÉCHENYI HITELKÁRTYAOKMÁNY HITELESíTÉSBÉKÉLTETŐ TESTÜLETTAGKÁRTYA


Hide details for HírekHírek
II. Országos Bérügyviteli Bajnokság. Még érdemes jelentkezni!
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)
Hatályos a miniszteri rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól
Új Ptk - Milyen felelősségbiztosítás létezik a harmadik személynek okozott kárra?
Felmérés az exporttevékenység útjában álló akadályokról
PÁTOSZ figyelmeztetés: Cégvezetők! Vigyázat! Csalók!
Tájékoztató a visszavont engedélyű vagy eltűnt cégtől online pénztárgépet vásárló károsultaknak
A kormány segít a Patkós-Cassa károsultjain
Figyelemfelhívás a Patkós-Cassa károsultjainak
E - napló - önképzést segítő alkalmazás
ÚJ TELEFONSZÁMAINK
Pénztárgép támogatási rendelet
Tájékoztató a visszavont engedélyű online pénztárgépek károsultjainak
Folyamatos tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
Program mikro- kis- és közepes vállalkozások REACH/CLP tevékenységének segítésére
Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
Tájékoztató az online pénztárgépek beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételének határidejéről
Kérdőíves felmérés a KKV-k helyzetéről
Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
A bennragadt szabadságok kiadására vonatkozó szabályok
Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
Ú J V I T A R E N D E Z É S I L E H E T Ő S É G A Z É P Í T É S Ü G Y B E N
MSZEN 13067 szerinti műanyag hegesztő képesítő szaktanfolyam
Felhívás a EuroSkills és a WorldSkills ifjú szakemberek nemzetközi versenyeinek válogató versenyeire
Pest megye vonatkozásában novembertől újra lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak!
INDUL AZ MKIK GVI 2013. OKTÓBERI ONLINE ONJUNKTÚRA FELVÉTELE
Tranzakciós illeték áthárítás
Kamaránk vendége volt Csepreghy Nándor
Pályázat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv további tagjainak kiválasztására
Tanfolyam az E-napló vezetéséről. „Hogyan vezessem az E-naplót?” - A rendszer elméleti és gyakorlati bemutatása
INDUL AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ: 2013. október 1.
Őszi kiállítások és vásárok a Kárpát-medencében
SZPONZORI FELHÍVÁS a EuroSkills Lille 2014 és a WorldSkills Sao Paulo 2015 versenyek támogatására
A szakképzési hozzájárulás kötelezettség csökkentése és a szakképzési megállapodás
Magyar vállalkozások Kiállítása, Magyar Gazdaság Napja
Tájékoztató az online pénztárgépek cseréjéről
Online-pénztárgép - 30 napos türelmi idő
Önnek mi a véleménye az Európai Unió és az USA között a jövőben esetlegesen létrejövő szabadkereskedelmi egyezményről?
Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező cégek és pénztárgéptípusaik:
Új regisztrációs felhívás tanácsadó szervezetek számára
Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
Pályaorientáció
Innovációs szolgáltatás a PMKIK-ban
Mit ellenőriznek a fogyasztóvédők?
Pénztárgépcsere: sok a hibás támogatási kérelem
Tájékoztató a pénztárgépek cseréjével kapcsolatos fontosabb teendőkről
MKIK és a NAK által aláírt csatolt közös közlemény az egyes kamarai szakképzési feladatok ellátásáról.
ALEXIA Biztosítási Alkusz Kft. új EXTRA kedvezményeket nyújtó ajánlata
Pályázat - Mestervizsga-bizottság elnöki teendőinek ellátására történő megbízáshoz. Határidő: 2013.08.15
ALEXIA Biztosítási Alkusz Kft. ajánlata
Sajtóközlemény - WorldSkills Leipzig 2013
Tilos a dohányzás
Környezetvédelmi termékdíj
Újdonságok az EXIM-nél
Útdíj Hitelprogram - Támogatott hitelkonstrukció az útdíj fizetési kötelezettség finanszírozására
Gyakornoki program (TÁMOP 2.3.4 A)
China Hi-Tech Fair Budapest 2013
ALEXIA Biztosítási Alkusz Kft. ajánlata
Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság hírei
Tájékoztató a pénztárgépek cseréjéhez és átalakításához kapcsolódó (de minimis) támogatásról
On-Line innovációs kérdőív
Rövid leírás az MNB Növekedési hitelprogram I. és II. pilléréről KKV –k számára
Megjelent a Növekedési Hitelprogram I. és II. pillérének terméktájékoztatója
AUCHAN PARTNER NAP
KEDVEZMÉNYES MESTERTANFOLYAM ÉS VIZSGA
Díjazták a 6. Szakma Sztár Fesztivál győzteseit
Építőipari kiv. tevékenység - 191/ 2009. korm. rend. módosítása
Együttműködés a PMKIK és a TALENTIS Group között a Pest megyei vállalkozások fejlesztése érdekében
PMKIK–PÁTOSZ együttműködés a Pest megyei vállalkozások fejlődése érdekében
Erre is figyelniük kell, akik az új kisadót választják
Orbán Viktor miniszterelnök a Gazdasági Évnyitón
Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására
Onlinekasszához kapcsolódó határidőgondokra figyelmeztet az IVSZ
Módosult k a Nemzeti dohányboltokkal kapcsolatos pályázat beadási határideje.
Gátolnák a lánctartozást
Bővített tájékoztató a kötelező cégmódosításokról
Hatalmas bírsághullám indulhat az országban
Felvidéken újabb iroda nyílt meg
Már négy országban működnek a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodái
Szigorodnak az építőipari vállalkozó kivitelező nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések
Állami kézbe kerül a hazai a mobil fizetési rendszer
Bővülhet a fordított áfás tevékenységek köre
NGM: Magyarországon kissé magasabb az adók szintje
Költségvetési forrást kérnek a vállalkozók a pénztárgépek cseréjéhez
KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés - Tájékoztató
Indul a kisadózói jelentkezés - Fontos információk a NAV-tól
AMIT A MUNKAVÉDELEMRŐL MINDENKINEK TUDNI KELL!
Kamarai partnerünk, a Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. ajánlata tagjaink számára
Két új adónem jön: tételes adó, kisvállalati adó
Júniusban is mérséklődött a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene
Változás történt a megváltozott munkaképességű dolgozók utáni szociális hozzájárulási adó szabályozásában
Változott a fogyasztóvédelmi törvény, a termékek piacfelügyeletéről új törvény lép hatályba
Bejelentéshez kötött tevékenységek elektronikus tára
MSV Nemzetközi Műszaki Szakkiállítás melletti CONTACT-CONTRACT üzletember találkozó
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljai
Az új OKJ módosításának eljárásrendje
A NAV közzétette a pénzmosásra vonatkozó szokásos éves jelentését
Két új adó a kicsiknek és legkisebbeknek
Szűz területre lépne a kormány az új adóval
Parragh László: a kormányprogram részévé váltak a kamarai javaslatok
Változás az iskolakezdési támogatás szabályaiban?
Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék
Parragh László véleménye a munkahelyvédelmi akció tervről
Gazdasági Havi Tájékoztató 2012. június
Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlése elnökének levele
Lekérdezési segédlet a regisztrált vállalkozások online adatbázisához
Rehabilitációs hozzájárulás fizetési szabályai-2012
Tovább szigorították az új Mt-t
Változnak-e a munkáltatói költségtérítés szabályai a munkába járással összefüggésben?
Változott az adórendszer
Elérhető a regisztrált vállalkozások on-line adatbázisa
A jövő évtől új rendszerben fizetnek útdíjat a tehergépkocsik
Gazdasági Havi Tájékoztató - késedelmes fizetés, lánctartozás
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a soron következő 2012–2016 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásról
RENDKÍVÜLI TAVASZI AJÁNLATUNK! FODRÁSZOK, FODRÁSZ MESTEREK RÉSZÉRE, URAK KÉNYEZTETÉSÉRE BORBÉLYKÉPZÉS!!!
AZ AUTOLUX KFT. ÜDVÖZLI ÖNT A GÁZAUTÓZÁS VILÁGÁBAN!
Makrogazdasági tendenciák: a német gazdasági helyzet
Diplomás pályakezdők a versenyszektorban
Gazdasági Évnyitó 2012
Összehangolt fellépés az autójavítói szakma illegális szoftverei ellen
Finnországi gazdasági szeminárium 2012. március 15-én
Elnökségi ülést tartott a PMKIK
A PMKIK Szervezett vállalkozásbiztonsági továbbképzést szervez.
Kamarai delegáció Kínába - Igényfelmérés -
A PEST MEGYEI OKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. I. FÉLÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM AJÁNLATA
Tájékoztató a regisztrációs kötelezettségről
Elfogadták az új Munka Törvénykönyvét
93 ezer forint lesz a minimálbér, 5% az elvárt béremelés
Szakképzési fórum 2011. november 22.
Béren kívüli juttatás 2012
Így spórolhatnak évi 10 százalékot az üzemanyagon a flották
Elfogy a talaj a magyar bankok alól: beleeshetünk mi is?
Módosítják a szerzői tulajdonra vonatkozó törvényeket
Hide details for KiállitásokKiállitások
BUDAPESTI  THAI TRADE CENTER FELHÍVÁSA
SEE Auto Compo Net 2014
Hide details for PályázatokPályázatok
Nők, pénz, jól-lét... Úton a pénzügyi autonómia felé képzés
Richter témapályázat 2014
Ujvári János diplomadíj-pályázat
Pályázati kiírás az „MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért” elnevezésű, magyarországi mikro-, kisés középvállalkozások számára kiírt pályázathoz
Ismét támogatást kaphatnak a munkahelyteremtő kkv-k
  Telephelyfejlesztés és ipartelepítés
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására
Pályázat: A szakképzés gyakorlati feltételeinek fejlesztésére 2013., kitöltési segédletek jelentek meg!
„Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című (KMOP-2013-1.2.1/A kódszámú) pályázati felhívás.
Pályázat - Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására
Civil szervezetek és intézmények pályázati alapja - "ÖNERŐ - 2013."
KEOP-6.2.0/B A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
Összegyűjtik a megye projektjeit
Minőség – Innováció 2013 Díj pályázat
KEOP-1.1.1/C/13 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
Pályázati felhívás Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak nyilvántartásba vételére
CIP-EIP Ökoinnováció 2013
Fenntartható, nemzetközi tematikus idegenforgalmi termékek fejlesztésének támogatása
Az iparpolitikai innováció érdekében a keresleti oldal fellendítését szolgáló stratégiai menetrendek kialakítása és alkalmazása
ERASMUS fiatal vállalkozóknak (63-G-ENT-CIP-13 E-N01C011)
Marco Polo 2013
Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló turizmus támogatására (69/G/ENT/PPA/13/411)
Csereprogram kezdő vállalkozóknak a Brazil Szövetségi Köztársaság és Európa között
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú pályázat
TÁMOP-2.4.3.D-2-13/2 (Szociális gazdaság fejlesztése a Középmagyarországi Régióban)
Minimálbér-emelési támogatás pályázat munkáltatóknak
Pályázat - Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várja szakértői adatbázisának frissítéséhez.
Pályázati felhívás KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére
Pályázati felhívás Gyakorlati Képzőhely Ellenőri Névjegyzékébe történő felvételre
Pályázat a Lábatlani Cementgyár bontására
Oktatási és képzési rendszer és gyakorlatát bemutató Nemzetközi tanulmányutak
P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S a mikro- kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására - A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV
Hide details for RendezvényekRendezvények
Kiskunlacháza Térségi Kamarai Klub rendezvénye - A gazdasági társaságokat érintő változások az új PTK-ban
Nagykáta Térségi Kamarai Klub rendezvénye - A gazdasági társaságokat érintő változások az új PTK-ban
Információk az új polgári törvénykönyvről, az inkubátorházban folyó ingyenes tanácsadásról, a beköltözés feltételeiről és az első bérlőkről
PMKIK Innovációs Roadshow a Váci klubban
Hide details for TanfolyamokTanfolyamok
TELEVÍZIÓ- ÉS VIDEOTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA
Ács- állványozó mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Szobafestő-mázoló és tapétázó mestervizsgára felkészítő tanfolyam
KŐFARAGÓ ÉS MŰKŐKÉSZÍTŐ mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Burkoló mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Bádogos és épületbádogos mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Asztalos mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Villanyszerelő mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Szakács mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Kőműves mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Kozmetikus mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Gázvezeték és készülék szerelő mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Fogtechnikus mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Fodrász mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Fényező-mázoló mestervizsgára felkészítő tanfolyam
Cukrász mestervizsgára felkészítő tanfolyam
...

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara -PMKIK-
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet - Telefon: 317 7666 Fax: 317 7755