Visszatérés a weboldalhoz

Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos általános tájékoztatás

Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos általános tájékoztatás

Amit az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról tudni kell

Általános tájékoztató

 

Ki lehet egyéni vállalkozó?

  • a magyar állampolgár,
  • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint
  • a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

 

Ki nem lehet egyéni vállalkozó? – kizáró okok:

  • kiskorú,
  • cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott,
  • akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény(a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Akinek egyéni vállalkozói jogviszonya már fennáll.

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően (Központi Azonosítási Ügynök segítségével), vagy személyesen a járási hivatalnál kezdeményezhető. Telefonon bejelentés nem tehető. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez a törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.

Ügyintézési határidő: A megfelelően kitöltött űrlap megérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Ezen adatok megérkezését követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi.

2020. július 1-jei hatállyal módosult az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium – az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével valamennyi – hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át.

Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.

Hogyan folytathat képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó?

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.

 Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltethető. Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

A szünetelés tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése alatt kizárólag székhelyének változását jelentheti be a nyilvántartást vezető szervnek.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét online űrlapon, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozó elektronikus úton vagy személyesen bejelenti a vállalkozói tevékenység megszüntetését. Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága ekkor a törvény erejénél fogva megszűnik.

Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, KAÜ azonosítást követően webes ügysegéd alkalmazásával bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja és ezen tényről a nyomtatványon nyilatkozatot tegyen.

Az eljárások költségeire vonatkozó információ

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység, a szolgáltató állatorvosi tevékenység, az ügyvédi tevékenység, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, a közjegyzői tevékenység, az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

Az egyéni vállalkozások országosan egységes nyilvántartása:

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően (Központi Azonosítási Ügynök segítségével), vagy személyesen a járási hivatalnál kezdeményezhető. Telefonon bejelentés nem tehető. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez a törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.

Az egyes adatok az interneten bárki számára, díjmentesen megtekinthetőek

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/