Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

2015. november 6. | Általános hír

A PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kiemelt projektjének SIKERES ZÁRÁSÁRÓL

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014.01.02-vel kezdte meg, a projekt 2015. november 30-án zárul.  

A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével került lebonyolításra. A projekt támogatója az Európai Unió Európai Szociális Alap, a támogatás 1,191 milliárd forint. Az országos kamara végezte a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás felügyeletét.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.

Az „A” alprojekt keretén belül országosan 700 fő, Pest megyében 45 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.

A „B” alprojekt célja országos szinten 3000 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.. A projekt keretében országos szinten 29 szakma, Pest megyében 16 szakma képviselői, összesen közel 3000-en, Pest megyében 189-en szereztek mesterlevelet.

A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4 .A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A gyakornoki programról a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 691 fő tájékoztatását vállalta.

A 2015.november 30-án záruló projekt eredményeként a részt vevő vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló foglalkoztatásra.

A projektről további információt a www.pmkik.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szabóné Zéman Mária projektmenedzser

Elérhetőség: 06 30 397 79 38; zeman.maria@pmkik.hu

Papp Ildikó

Elérhetőség: 06 1 266 3995; papp.ildiko@pmkik.hu

 


TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 Dolgozva tanulj!

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 Dolgozva tanulj!


 
Projekt megnevezése: TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!”
Kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi támogatás összege: 1 191 169 501 Ft
Konzorciumi tag: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi tag támogatási összege: 54 100 958 Ft
A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2014.01.02-2015.11.30.
Közreműködő Szervezet: www.szechenyi2020.hu

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként elindította a Dolgozva tanulj! TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt projekt megvalósítását.


A pályázat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.


 


A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása érdekében a Szakképzési törvény (Szt.) 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében a korábbi szabályozással szemben szigorúbb követelményeket állapít meg. Megszűnt az az eset, amelyben elegendő volt három év gyakorlat, valamint azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, ott mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében az Szt. 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését.

A szakképzési rendszer átalakításával már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének támogatására, melyet a szakképzési koncepcióban megfogalmazottak szerint – elsősorban azon cégeknél, ahol tanulószerződéssel tanultak – gyakornoki program keretében támogatják, így nagyobb eséllyel kerülhetnek be a munkaerőpiacra és szereznek gyakorlatot közvetlenül a szakmai vizsga után. A szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának emelése, a végzett tanulók elhelyezkedésének elősegítése közös gazdasági érdek. A szükséges feltételek kialakítására az Szt. felhatalmazása alapján a kereskedelmi és ipari szakterületeken mesterképzést és vizsgáztatást szervező köztestület, vagyis a területi kamarák vezetésével kerül sor. 

A projekt részcéljai:
§ Módszertanilag és a jogszabályi változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a külső képzőhelyeken.
§ A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.
§ TÁMOP-2.3.4.A. Gyakornoki programmal kapcsolatban a résztvevő gyakornokokat fogadók segítséget kapjanak a módszertani útmutatás, a gyakornoki program keretében alkalmazandó központi dokumentáció kidolgozása, tájékoztatás, közvetítés, a szükséges igazolások kiadása, a program sikerességének és hatásindikátorainak mérése, értékelése, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása terén.

A kiemelt projekt keretösszege: 1,2 millárd forint, a PMKIK-ra eső támogatás összege mintegy 54 millió Ft

Kivitelezés ideje: 2014.01.02. - 2015.11.30.

A projekt felépítése:

Az „A” alprojekt keretén belül országosan 700 fő, Pest megyében45 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehetnek részt.

„B” alprojekt célja országos szinten 3000, Pest megyében 190gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A jogszabályi változások hatására, a szakképzés minőségének javítása érdekében, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-től kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. E kötelezettség teljesítésére a mestervizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkező MKIK és a 23 területi kamara szervezésében kerülhet sor. A projekt, 80 %-ban járul hozzá a képzés és a vizsgáztatás költségeihez.

„C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtanak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segíti elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében. A gyakornoki programba lépés ösztönzése érdekében a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 625 fő tájékoztatásátvállalta.