Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

 

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. január 5-től az Okmányhitelesítő Iroda új eljárási rend szerint dolgozik. (átmeneti idő: 2015. január 31.)
Ez azt jelenti, hogy a származási bizonyítványok kiadása szigorodik, a benyújtandó okmányokat egységesített formában kell alkalmaznunk.

Ez a változás az Önök és a mi  munkánkat is  megkönnyíti és elkerülhetőek lesznek a nézeteltérések is.

Ami új lesz : benyújtandó okmány minták


Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:

1. Kérelem
2. Kereskedelmi számla (másolat)
3. Származást igazoló okmányok

  • Magyar gyártó esetén  -  gyártói nyilatkozat
  • Unió területén lévő gyártó esetén  -  beszállítói nyilatkozat
  • Unión kívüli származás esetén  -  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1,EUR-MED. stb.

4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)

Kitöltési útmutató                                    

Kitöltési nyelv: a Közösség hivatalos munkanyelvén (angol/német/francia) vagy nemzeti nyelven.

Kitöltés módja: kizárólag számítógéppel vagy írógéppel

Származási Bizonyítvány kitöltő program (Nem online, csak segédlet! A nyomtatványt meg kell vásárolni.)

Ez csak segédlet, a nyomtatvány papíralapú és meg kell vásárolni a kamaránál.

A származási garnitúra 3 példányból áll. /nem önindigós!
Eredeti: az importőr ország számára/ szükség esetén több példányban is *
Másolat: az exportőr számára /szükség esetén több példányban is*
Kérelem: Kamaránál marad

*érdeklődjön irodánknál

 

E R E D E T I / C O P Y

1. rovat:
Exportőr : Magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég ill. természetes személy lehet.
Amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül ebbe a rovatba, hanem az exportőr képviselője, beszállítója, megbízottja stb. az alábbi hivatkozás használható:
….(képviselő, meghatalmazott) on behalf of … (számlán feltüntetett exportőr)
A származási bizonyítvány hitelesítését minden esetben belföldi személy kérelmezheti, a külföldi személy, mint exportőr meghatalmazása alapján.

2. rovat:
Címzett nevét, címét, rendeltetési országot kell feltüntetni.
Ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható:
To the order of….(a számla szerinti külföldi vevő),for despatch to … (a külföldi átvevő neve,címe)
Pályázathoz,exporthitel finanszírozáshoz igényelt okmányon ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni

3. rovat:
Uniós származás esetén European  Union vagy European Union/tagország. Fontos, hogy a törökországi jogszabályváltozások következtében a török vámhatóság a származási bizonyítványt csak abban az esetbe fogadja el, amennyiben az European Union mellett a konkrét tagállam is feltüntetésre kerül.

Néhány ország megköveteli, hogy csak a konkrét származási ország legyen feltüntetve: Szaúd-Arábia,Mexikó, USA

A  rövidítést kerülni kell.

Harmadik országbeli származás esetén természetesen az ország nevét kell feltüntetni.
Több országból származó áru esetén az áru megnevezés mellett kell jelölni a származási országot és a 3. rovatba „as shown in Box 6” hivatkozás kerül.

4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.

5. rovat:
Megjegyzések: a vámhatóság részére történő megjegyzések:

hivatkozás pótalkatrészekre: essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …….issued on …….

hivatkozás visszamenőleges hatállyal történő kiadásra: issued retrospectively, date of export

hivatkozás pótlólagos kiadásra: This certficate cancels and replaces certificfate No……issued on …..

hivatkozás a finanszírozási szerződéshez: exportcélú előzetes igazolás

egyéb  fontos pótbejegyzés: engedély száma, akkreditív száma stb.

6. rovat:
Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés  / Minden olyan adatot be kell írni ide, amely az áru azonosításához szükséges./
Helyhiány esetén csatolható az exportőr által aláírt kereskedelmi számla, rakomány jegyzék, árulista stb. a következő hivatkozással:
According to the attached invoice No. /packing list No.
A rovat üresen maradt részét egyenes vonallal lezárni és  ferdevonallal ki kell húzni.

7. rovat
Az áru bruttó ill. nettó súlya vagy az áru térfogata, db száma, stb.

8. rovat:
Kamara tölti ki. /Bélyegző, aláírás, dátum./

                                                               

K É R E L E M

8. rovat:
Nyilatkozni kell hogy a kérelmező az árut egy, Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártotta.
Hely, dátum, cégszerű aláírás. A kérelmező neve nyomtatott betűvel is kiírva.

9. rovat:
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérelmező nem azonos az exportőrrel.
A Kérelem hátoldalán részletes kitöltési útmutató található.

F O N T O S !

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:

  • ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
  • ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
  • ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
  • ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
  • ha a bizonyítvány nem olvasható, világos,szellemképes a nyomtatás stb.

 

Kereskedelmi számla hitelesítése:

A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának.
(irányadó:  K und M. - a német Kamara kiadványa)
Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.

Egyéb okmányok hitelesítése:

Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb.
Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk.

 

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben, főként harmadik országban történő import vámkezelés során használják fel. A származási bizonyítványokat a területi kereskedelmi és iparkamarák állítják ki.

A Közösségi Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában az agrárkamarák állítanak ki származási bizonyítványt. 

TÁJÉKOZTATÓ

 a származási bizonyítványok kiállításához

 

Felhasználás

Az általános származási bizonyítványok:

-          harmadik országban történő vámkezeléshez (legnagyobb kedvezmény elve alapján),

-          nem tarifális intézkedések (antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) céljából,

-          különböző pályázatok és exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára

használhatók fel.

 

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

-          a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,

-          minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

 

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják.

 

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényegesgazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

 

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az Útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 

A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

 

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az Útmutató igazolási szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

 

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

-          export számla

-          kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról

-          aláírási címpéldány, meghatalmazás

-          a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum, stb.)

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki.

 

2016. május 01-től a 952/2013/EU rendelet (az Uniós Vámkódex) és a kamarák aktualizált eljárásrendje szerint történik a kamarai származási bizonyítványok kiadása. 

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak) a területi kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, a 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, Eurochambres útmutató az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási és igazolási szabályokhoz (2016), 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény  

 

 

Csatolt állományok: