Jelentkezés önkéntes kamarai tagnak

Jelentkezés önkéntes kamarai tagnak

 

Belépés önkéntes kamarai tagnak Belépés pártoló kamarai tagnak

 

(A scannelt dokumentumot kérjük küldje el aláírva a titkarsag@pmkik.hu címre!)

Mit nyújt Önnek at önkéntes tagság?

A területi kamara tagjának joga, hogy

- tanácskozási  és  szavazati  joggal  részt  vegyen  a  kamarai  tagozatának ülésén,

- szabadon  rendelkezzen  a  Tagdíjszabályzatban  meghatározott  mértékű,  a tagdíjon  felül  fizetett  kamarai  hozzájárulás  meghatározott  részének  a kamara elnöksége által támogatott célra történő fordításáról,

A területi kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján

a.)  küldöttnek,  testületi  szerv  tagjának,  illetve  a  kamara  elnökének (alelnökének) válasszák a  Választási  Szabályzatban  részletesen meghatározottak szerint;

b.) a kamarában tisztséget viseljen,

c.)  küldöttként  részt  vegyen  az  országos  gazdasági  kamara küldöttgyűlésén  és  a  képviseletében  eljáró  természetes  személy  a kamarai  tagok  közül  megválassza  az  országos  gazdasági  kamara testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit.

d.) igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara és az MKIK  Alapszabályában rögzített  térítésmentes  és  egyéb szolgáltatásait.

A térítésmentes és kedvezményes kamarai szolgáltatások igénybe vételének feltétele, a rendezett tagsági viszony.

A tagsági viszony akkor tekintendő rendezettnek, ha a tagnak tagdíj tartozása nincs, valamint megtartja a kamara Alapszabályában és más szabályzataiban előírtakat.

 

Térítésmentes kamarai alapszolgáltatások

 1. tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
 2. üzleti partnerkeresés;
 3. pályázatfigyelés;
 4. jogi tanácsadás;
 5. részvétel a térítésmentesnek meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken;
 6. kamarai hírlevelek elérése elektronikus úton és nyomtatott formában;
 7. Széchenyi Kártya Program termékeinek ügyintézése;
 8. kamarai tag- és kedvezménykártya;
 9. a kamarai portálon jelszóval elérhető információk, szolgáltatások igénybevétele;
 10. tanulószerződések megkötése;
 11. gyakorlati képzőhelyekkel, képzéssel, szakképzési pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás;
 12. adatszolgáltatás az MKIK Brüsszeli Irodájától;
 13. irodai szolgáltatások

 

 

A PMKIK kedvezményes szolgáltatásai

 1. részvétel a kedvezményesnek meghirdetett fórumokon, rendezvényeken, hazai és külföldi szakmai programokon;
 2. okmányhitelesítés, származási- és
  vis maior igazolások kiadása;
 3. hirdetési lehetőség igénybe vétele a nyomtatott és elektronikus hírlevelekben, kamarai kiadványokban, rendezvényeken;
 4. pályázati tanácsadás;
 5. kamarai tag kezdeményezésére a közbeszerzésekről szóló külön törvény alapján a kereskedelmi és iparkamarát megillető jogosultságok gyakorlása (előzetes vitarendezés);
 6. mestervizsga;
 7. külföldi üzletember találkozókon való részvétel;
 8. munkavédelmi tanfolyamok;
 9. tűzvédelmi tanfolyamok;

 

önkéntes tagok belépése


Gyakran ismételt kérdések

?

Hogyan lehet Önkéntes tagja a kamarának?

A kamara tagja  lehet  bármely,  az  ország  területén  székhellyel  rendelkező gazdálkodó  szervezet,  amely  felvételét  kéri  a  kamarába  és  egyúttal valószínűsíti  azon  gazdasági  érdekeit,  amelyek  Pest  megyéhez  és  Érd megyei jogú városhoz kötődnek.

A tagfelvételt - kizárólag az e célra rendszeresített tagfelvételi nyomtatvány (belépési nyilatkozat)  kitöltésével – a  kamara  főtitkárának  címzett nyilatkozattal  lehet  kérni.

A belépési  nyilatkozat  kamarához  történő benyújtását  követő  30  napos  ügyintézési  határidőn  belül  a  kamara  a gazdálkodó szervezetet a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyzi.

?

Mennyi tagdíjat kell fizetni?

A kamarai tagdíj alapja, a vállalkozás tagdíjfizetés évét megelőző évben bevallott korrigált nettó árbevétele. A tagdíj mértéke pedig a tagdíjalap 1,38 ezreléke, de az így kiszámított tagdíj nem lehet kevesebb évi 11.000.- Ft-nál (minimális tagdíj).

A kamara tagja a kötelező kamarai hozzájárulás összegét - (5000.- Ft/év) – az önkéntes  kamarai tagdíjból levonhatja.

A gazdasági kamarán kívül bármilyen egyéb kamaránál regisztrációs, illetve tagsági kötelezettséggel érintett gazdálkodó szervezet éves tagdíja 11.000,- Ft. A tagdíjfizetési kötelezettség nulla árbevétel  esetén is  fennáll.

A tagdíj megállapításával és fizetésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a PMKIK Tagdíjfizetési Szabályzata tartalmazza.

?

Tájékoztató a kamarai tagdíjszámítás módjáról:

1. A kamarai tagdíj alapját a tagdíjfizetés évet megelőző évben a tag vállalkozásának – a helyi iparűzési adó alapjaként bevallott - korrigált nettó árbevétele képezi.
2. Az éves tagdíj mértéke az 1. pontban meghatározott tagdíjalap 1,38 ezreléke, de az így kiszámított tagdíj nem lehet kevesebb 11.000 Ft-nál (minimális tagdíj) és – az önkéntes felülfizetést kivéve – nem haladhatja meg a 1 100 000 Ft-ot (maximális tagdíj).
3. A Küldöttgyűlés évente a tagdíj felső határának összegét a KSH által közzétett, előző évi hivatalos infláció figyelembe vételével módosítja. A felső határ első ízben 2002-ben lett módosítva.
4. A maximális tagdíj – a kamara főtitkárával kötött írásbeli megállapodás alapján – önkéntesen felülfizethető. A felülfizetett összeg 50 %-át a pártoló tagdíj felülfizetett részére meghatározott szabályok alkalmazásával (5. pont) a tag által meghatározott célra kell fordítani.
5. a.) A pártoló tagdíj összegének meghatározására – a b.) pontban megjelölt kivételektől eltekintve – a 2. pontban előírt szabályokat kell alkalmazni.
b.) A gazdálkodó szervezetnek nem minősülő pártoló tagok közül 
- természetes személy évente legalább 10.000 Ft,
- jogi személy legalább 30.000 Ft
pártoló tagdíjat fizet.
c.) A pártoló tag- önkéntes vállalásként – a kamara főtitkárával kötött írásbeli megállapodás szerint – a részére megállapított pártoló tagdíjat felülfizetheti.
A felülfizetett összeg 50 %-át a tag rendelkezése alapján meghatározott, a kamara elnöksége által támogatott célra kell fordítani.
6. A 2. pontban meghatározott mérték szerint kiszámított tagdíj összege - a kerekítés általános szabályai - szerint 100 Ft-ra kerekítendő.

?

Hogyan történik a tagdíj fizetése?

A tagdíj évente két részletben fizetendő, tagdíj-számla kibocsátása alapján:

 • első részlet tagdíjelőleg: március 31-ig
 • második részlet: szeptember 30-ig

A számlával együtt kiküldött csekken vagy az alábbi bankszámla számra való utalással történhet.

Budapest Bank 10102086-11571302-04000002

A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel a vállalkozás kamarai nyilvántartási számát.

?

Mit jelent a pártoló kamarai tagság?

A  kamara  pártoló  tagja  lehet  az  a  bel- és  külföldi  jogi  személy,  jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és annak fióktelephelye, valamint a  tizennyolcadik  életévét  betöltött  természetes  személy,  aki  pártoló  tagi minőségben kéri felvételét a kamara tagjai közé.

A pártoló tagra a tagokra  vonatkozó  rendelkezések  irányadók,  azzal  az  eltéréssel, hogy  a pártoló tag - e minőségében -

- a kamarai tagnyilvántartásba, mint pártoló tag kerül bejegyzésre,

- a  kamara   tagozati  ülésein,  illetve – külön  megállapodás  szerint – küldöttgyűlésén  tanácskozási  joggal  vehet  részt,  azonban  kamarai tisztségre nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik,

- a  Tagdíjfizetési  Szabályzatban  meghatározott  mértékű  pártoló  tagdíjat fizet,  illetve – ezen  felül – a  kamarával  önkéntesen  kötött megállapodásban  felajánlott  hozzájárulást  fizethet. 

?

Mennyi pártoló tagdíjat kell fizetni?

A gazdálkodó szervezetnek nem minősülő pártoló tagok közül - természetes személy évente legalább 10.000 Ft/év, - jogi személy legalább 30.000 Ft/év, - közoktatási intézmény, társadalmi szervezet,  egyesület  és  társulás legalább 20.000,- Ft/év pártoló tagdíjat fizet.

A fentiektől eltérő kérdésekről a PMKIK Tagdíjfizetési Szabályzata rendelkezik.

Önkéntes tagsághoz szükséges dokumentumok

Adatközlő 2018 évre

2018. július 16. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2018 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2017 évre

2017. május 31. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2017 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2016 évre

2016. január 20. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2016 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2015 évre

2015. szeptember 4. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2015 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2014 évre

2015. szeptember 4. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2014 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2013 évre

2015. szeptember 4. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2013 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2012 évre

2015. szeptember 4. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2012 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2011 évre

2015. szeptember 4. | doc | 50k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2011 évre structure-content-more-text

Adatközlő 2010 évre

2015. szeptember 4. | doc | 54k | Letölthető nyomtatvány

Adatközlő 2010 évre structure-content-more-text